Oferta Tokenów

 • Ilość tokenów dla powyższego ICO = 6 mln.
 • Wartość 1 CTAC = 25 $
 • Oferowana ilość tokenów CTAC dla inwestorów = 5.700.000
 • Ilość tokenów CTAC stanowiących wynagrodzenie dla Właściciela i Managera Projektu = 300.000
 • Wypracowana zyskowność jest dzielona na ogólną ilość tokenów dotyczącą powyższego ICO (6 mln.)

Właściciel Projektu i zarządzający nim nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, ponieważ zachowując tokeny w ilości 300.000 sztuk decyduje się, aby w ten sposób uczestniczyć w wypracowanych zyskach dla tej inwestycji

 • Gwarantowane oprocentowanie dla klientów dokonujących inwestycji w okresie Pre-ICO wynosi 19,3% liczone w skali roku i naliczane będzie od dnia dokonania tej inwestycji oraz w okresie ICO jest to gwarantowane 17,8% liczone w skali roku i naliczane będzie od dnia dokonania inwestycji.
 • Zyski są gwarantowane w swej minimalnej wielkości, jednak mogą one być dużo wyższe, co wynikać będzie z ostatecznego rozrachunku finansowego po sprzedaży aktywów.
 • Inwestycja trwa łącznie 10 lat, wliczając w to okres Pre-ICO/ICO.
 • Wypłata kapitału i zysków przypadających na każdy Token nastąpi w terminie do 14 dni od zakończenia okresu inwestycyjnego, a więc po zakończeniu projektu dotyczącego powyższego ICO.
 • Podane powyżej oprocentowanie jest minimalną, gwarantowaną wartością, a jego wysokość może wzrosnąć w zależności od uzyskanej zyskowności dla tej inwestycji. Zyskowność jaka będzie przypadać na każdy zakupiony token wynikać będzie z wyniku finansowego jaki zostanie przedłożony na koniec zrealizowanej inwestycji, przed wypłatą należnych środków inwestorom, wszystkim właścicielom tokenów, a zarazem współwłaścicielom zakupionych aktywów.
 • Właściciel każdego tokenu staje się współwłaścicielem zakupionych aktywów.
 • Wszystkie zakupione aktywa są certyfikowane.
 • Zakup aktywów odbędzie się maksymalnie w okresie do 30 dni od zakończenia ICO.
 • Sprzedaż tych aktywów dokonywana będzie bezpośrednio do najznamienitszych domów biżuteryjnych w formie bezpośredniej oferty. Wspomniane domy biżuteryjne znajdują się przede wszystkim w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu oraz w Genewie i w kilku innych Szwajcarskich lokalizacjach, gdzie skupione są manufaktury kilkunastu bardzo ekskluzywnych marek, wytwarzających biżuterię skierowaną do najbardziej zamożnych klientów.
 • Dla dywersyfikacji sprzedaży, po przechowaniu aktywów w wyznaczonym okresie inwestycyjnym, zostaną one również sprzedane w formie wewnętrznej aukcji zorganizowanej dla wszystkich zainteresowanych firm z sektora biżuteryjnego, jak również dla innych podmiotów którymi mogą być Fundusze Inwestycyjne, firmy Asset & Wealth Management, firmy Family Office oraz prywatni inwestorzy, którzy będą mogli nabyć aktywa dotyczące tej inwestycji. Aukcja ta zostanie zorganizowana w systemie sprzedaży online za pośrednictwem strony internetowej, która dedykowana jest dla tej inwestycji, w specjalnie stworzonej do tego celu zakładce, która prezentować będzie opis oraz przedstawiać będzie materiały fotograficzne i video, jakie dotyczyć będą oferowanych aktywów. Pełna informacja dotycząca aktywów, samej aukcji, jej terminie, zasadach zakupu, w tym cenie minimalnej, zostanie przekazana potencjalnym kupującym 60 dni przed samą aukcją, tak aby zainteresowane strony były o tym odpowiednio wcześniej poinformowane. Informacja o aukcji będzie jednak ofertą otwartą, upublicznioną na stronie internetowej tej inwestycji, a więc nie będzie żadnych przeciwskazań, aby również inni zainteresowani, w tym klienci prywatni wzięli w niej udział. Zakup tych aktywów będzie mógł zostać dokonany przez wszystkie zainteresowane podmioty w formie oferty przesłanej drogą elektroniczną pod wskazany adres email lub drogą telefoniczną pod podany w ofercie numer telefonu. Aukcja odbywać się będzie w wyznaczonym dniu, w godzinach od 7:00 do 23:00, tak aby potencjalni nabywcy ze wszystkich kontynentów, z wszystkich stref czasowych, mogli w niej uczestniczyć. Podmiot oferujący najwyższą ofertę otrzyma prawo zakupu wybranego aktywu. W przypadku, gdyby podmiot ten nie nabył w terminie 72 godzin wybranego aktywu za wylicytowaną kwotę, prawo pierwokupu przechodzi na kolejną firmę lub osobę prywatną, która zaproponowała podczas aukcji drugą najwyższą cenę za wybrane aktywo.
 • W okresie 60 dni przed wyznaczonym terminem aukcji prowadzone będą działania marketingowe, które będą miały na celu zainteresowanie jak największej grupy potencjalnych klientów samą aukcją i aktywami na niej oferowanymi. Jak wspomnieliśmy powyżej, będzie to również przesłanie odpowiednio przygotowanych materiałów do wybranych firm z sektora biżuteryjnego oraz wszystkich innych potencjalnych klientów, którzy zgłoszą się jako zainteresowani, aby uczestniczyć w aukcji. W związku z powyższym, w terminie poprzedzającym ten okres stworzone zostaną odpowiednie materiały reklamowe, w tym zdjęcia i pliki video prezentujące każde aktywo które poddane będzie sprzedaży. Dla każdego diamentu stworzony zostanie materiał w postaci katalogu, który opisywał będzie każdy diament z osobna, a w którym użyte zostaną również zdjęcia przedstawiające dane aktywo. Dodatkowo stworzona zostanie specjalna zakładka na stronie internetowej, która prezentować będzie wszystkie materiały dotyczące każdego aktywu z osobna, aby w formie upublicznienia tej oferty przedstawić ją wszystkim zainteresowanym którzy będą mogli się z nią w ten sposób zapoznać, a następnie będą mogli uczestniczyć w aukcji. Na powyższe działania zostanie przeznaczone maksymalnie do 3% zebranego kapitału, a wszystkie wydatki w tym zakresie zostaną odpowiednio udokumentowane.
 • Rozwój naszej działalności w sektorze Blockchain, będzie polegał na zdobywaniu i zakupie kolejnych wyjątkowych aktywów, przy realizacji następnych inwestycji, które w ramach ICO będą oferowane potencjalnym klientom. Im dłużej będziemy prowadzić naszą działalność, tym większą będziemy się cieszyć rozpoznawalnością, tym większa będzie rozpoznawalność naszych Tokenów, tak na rynku w ofercie publicznej, jak również w sektorze Blockchain.

 • Spośród innych firm wyróżnia nas również fakt, iż w ramach każdego ICO udostępniamy możliwość zakupu naszych Tokenów poprzez wymianę barterową – Tokeny w zamian za aktywa diamentowe.